Път ІІ – 37 „Батак – Доспат“ при км 207+370

Извършване на проучвателно-проектантски работи за укрепване на републикански път ІІ – 37 „Батак – Доспат“ при км 207+370“

Поучвателно-проектантски работи за укрепване на републикански път ІІ – 37

В началото на месец февруари 2015 г., в резултат на обилни валежи се активизират деформационни процеси на път II-37 Батак – Доспат при км 207+370. Едната пътна лента за движение е нарушена и пътния насип е пропаднал, като пътя е затворен за преминаване на тежкотоварни превозни средства. Участъкът е заграден и е въведена времена организация и сигнализация за преминаването на МПС (снимка 1 и 2).

Нарушеният пътен участък на път II-37 „Батак – Доспат” при  км 207+270

Параметрите на участъка от пътя засегнат от деформационни процеси, е съответно: дължина 27,0 м, ширина до петата – 20,0 м, а приблизителният обем, при средна дълбочина на пропадане от 4,50 м, е 2 430 м3

Анализът на инженерно-геоложките проучвания показа, че най-подходящия метод за оценката на устойчивостта е „метода на Шахунянц”. По тази причина е избран и този метод и в частност неговото аналитично решение.

Генерирани са общо 6 броя стабилитетни изчисления по трите инженерно-геоложки профила, които отговарят на изискванията на приложение №2 към чл.5 ал.4, от Наредба №12/ 3.VII.2001 за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони.

Резултатите от стабилитетните изчисления, получени по трите  профила, са отразени подробно в текстово прил. №3, като в  таблица 4 са показани обобщени данни за вариантите и получените стойности за коефициента на устойчивост и активния натиск при банкета на пътя.

При  естествено сьстояние на масива, коефициентът на устойчивост пада и се намира  под граничното равновесие (F<1). Основните напрежения при банкета на пътя са реализирани по профил 2, вариант 1, при който се получава и най-висок натиск, който e 302,73kN/m.  

Съгласно инженерно-геоложките условия, отразени в инженерногеоложкия доклад, се предвижда укрепване на участъка посредством изграждане на силова конструкция от стоманобетонна стена с пилотно-анкерна система от дясната страна на пътя.

            Пилотно-анкерната система се състои от IBO пилоти  с диаметър Ф150мм и анкери R32-210 kN. Общата дължина на силово-укрепителната конструкция е 27,0 м.

            За обединяване на пилотно-анкерната система ще се изгради  стоманобетонна стена с височина 5,0 м, и широчина 0,45 м. Обединяващата стоманобетонна стена се състои от 3 секции

Пилотно-анкерната система е оразмерена в зависимост от деформационните сили, които се получават за различните секции в двата участъка. Разположението и броя на анкерите е съобразено със силата, която остава непогасена от пилотите, както и с тяхното разположение в отделните секции.

За отвеждане на подземните води се предвижда изграждането на дренажен колектор зад възстановената новата стена от лявата страна на пътя. Той има за цел да отведе повърхностните и подземни води от ската и да не допусне преовлажняване на насипа зад стената на укрепителната конструкция и повишаването на хидростатичния натиск. Дренажът ще бъде с дължина 70,00 м, като ще бъде заустен в събирателна шахта за извеждане на водата от другата страна на пътя чрез водосток.

            Дренажният колектор ще бъде изграден от дренажна тръба Ф110, обвита в геотекстил и ще бъде засипан с дренажен материал.

Свържи се с нас

Контакти:

кв. Витоша, бл. 10, ет. 1, ап. 1

+359 895 302 358, +359888 555 812

contact@bonys.com