Деформиран участък на път II-37 „Батак – Доспат“ при км 209+950

Деформиран участък на път II-37 „Батак – Доспат“ при км 209+950

В началото на месец март 2013г. се активизира голямо свлачище на път II-37 „Батак – Доспат”. Свлачищните процеси са засегнали едната пътна лента на пътя и изцяло са я затворили за преминаване на МПС (снимка 1). Формирали са се надлъжни и напречни пукнатини и деформации на пътя. Дължината на засегнатия от свлачищните процеси участък е 45,0м. На снимка 1 се вижда, ясно изразения главен свлачищен отстъп с пропадане на пътното платно от 0,15м до 0,6м. и напречните пукнатини с ширина около 0,30–0,50м. В нарушеният участък е пропаднала стоманената предпазна ограда. Участъкът е заграден и е въведена временна организация и сигнализация за преминаването на МПС. Геодинaмичните процеси изцяло са разрушили едната пътна лента и се налага укрепване на свлачищния участък и възстановяване на пътното платно.

Свлачищният процес е развит изцяло в материалите на инженерногеоложка разновидност 2 – Глина, песъчлива до прахово-песъчлива, кафява с отделни органични прослойки. Причина за активизиране на свлачището е преовлажняването на същата литоложка разновидност съпроводено с преминаването й в мекопластична консистенция и значителното понижаване на якосните параметри. Свлачището има ясно изразен главен свлачищен отстъп (снимка2).

В зависимост от геоложката и тектонската си характеристика формираното свлачище е от “асеквентен” тип, т.е. свлачищната повърхнина е развита  само в една не слоиста геоложка разновидност. Свлачищните процеси са от детрузивен тип – възникват  в горните части на склона и се развиват към долните части на склона.

     Параметрите на участъка от пътя засегнат от свлачищни процеси, е съответно дължина на свлачището 45,0м. Дължина от главния отстъп до петата на свлачището е 37,0 м, а приблизителният обем при средна дълбочина на свлачищната повърхнина от 4,30 м е7 636 м3 . (граф. прил. №1).

Според Наредба 12 за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, в зависимост от площта на засегнатия терен, дълбочината на свлачищния процес и важността на застрашения обект,  свлачището попада в III клас, категория Б.

   Според класа на свлачището и неговата категория при основно съчетание на натоварванията, свлачището трябва на бъде осигурено на минимално допустим коефициент на устойчивост от 1,15  за метода на Терцаги-Фелениус и 1,20 за метода на Шахунянц. При особено съчетание на силите, свлачището трябва на бъде осигурено на минимално допустим коефициент на устойчивост от 1,05  за метода на Терцаги-Фелениус и 1,10 за метода на Шахунянц.

Свържи се с нас

Контакти:

кв. Витоша, бл. 10, ет. 1, ап. 1

+359 895 302 358, +359888 555 812

contact@bonys.com